کارگاه استخراج DNA

کارگاه استخراج DNA

این کارگاه با همکاری آزمایشگاه تحقیقاتی تولیدی فرژن و تدریس  استاد مهمان، دکتر میرفخرایی از دانشگاه شهید بهشتی، در دو بخش تئوری و عملی در تاریخ 5 اردیبهشت 98  در دانشگاه خوارزمی برگزار شد  در بخش تئوری مباحث زیر عنوان شد:

o اصول استخراج DNA از خون و بافت های مختلف     

oآشنایی با انواع مختلف الکتروفورز

سپس در بخش عملی، کارگاه با انجام  PCR و  الکتروفورز آگارز ادامه یافت.