نمایندگان انجمن در دانشگاههای شهرستان ها و موسسات پژوهشی دولتی

نام دانشگاه

نام نماینده

تلفن یا فکس

دانشگاه اراک

آقای دکتر شایسته فر

2774031-0861

دانشگاه ارومیه

آقای دکتر جلیل خارا

jakhara@yahoo.com

2776142-0441

دانشگاه الزهرا

خانم دکتر احیا عبدی عالی

abdialya@yahoo.com

88058912

دانشگاه اصفهان

آقای دکتر منصور شریعتی

mansour_shariati@yahoo.com

7932456-0311

دانشگاه امام حسین

آقای دکتر رحیم سروری زنجانی

7-77313746

دانشگاه بوعلی سینا همدان

آقای دکترعبدالکریم چهرگانی

a.chehregani@gmail.com

8257402-0811

دانشگاه تبریز

خانم دکتر رقیه حاجی بلند

hajiboland@ibs.org.ir

3356027-0411

دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر محسن شریفی

msharifi@modares.ac.ir

88009730

دانشگاه  خوارزمی

آقای دکتر محمد نبیونی

88827385

دانشگاه تهران

آقای دکتر بهمن زینلی

bzeynali@khayam.ut.ac.ir

66492992

دانشگاه پیام نور

خانم دکتر سیما نصری

88806783

دانشگاه رازی کرمانشاه

آقای دکترنصر ا... رستگار پویانی

nasrullah.r@gmail.com

4274545-0831

دانشگاه زابل

خانم دکتر صدیقه اسماعیل زاده

2226765-0542

دانشگاه  شاهد

خانم دکتر طیبه رجبیان

rajabian@shahed.ac.ir

(2321)55277400

دانشگاه شهر کرد

آقای دکتر ولی اله خلجی پیربلوطی

khalajiv@yahoo.com

4424419-0381

دانشگاه شهید باهنر

آقای دکتر خسرو منوچهری کلانتری

Kh_kalantari@yahoo.com

3222032-0341

دانشگاه  شهید بهشتی

آقای دکتر علی نصرالهی

22431664

دانشگاه  شهید چمران اهواز

آقای دکتر سید منصور سیدنژاد

sm.seyyednejad@gmail.com

3331045-0611

دانشگاه شیراز

آقای دکتر امین اله بهاء الدینی

2280916-0711

دانشگاه کردستان

دکتر شمس الدین احمدی

دانشگاه لرستان    

دانشگاه گلستان

آقای دکتر حاجی قلی کمی

haddadchie@yahoo.com

4427173-0171

دانشگاه گیلان

آقای دکتر نادر شعبانی پور

nshabanipour@yahoo.com

3226643-0131

دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر حمید اجتهادی

hejtehadi@science1.um.ac.ir

8796416-0511

دانشگاه مراغه

دکتر صالح شهابی وند

دانشگاه ملایر

دکتر آرش بابایی

دانشگاه علوم و فنون دریایی

آقای دکتر عبدالعلی موحدی نیا

amovahedinia@yahoo.com

4234403-0632

دانشگاه محقق اردبیلی

آقای دکتر سید مهدی رضوی

فیزیولوژی گیاهی

5512081-0451

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

آقای دکتر محمد رضا زمانی

Mrzamani97@yahoo.com

44580399

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

آقای دکتر علی اصغر معصومی

Maassoumi@ibs.org.ir

44196575

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

خانم دکتر عطیه نژاد فلاطوری مقدم

22403691

مرکز تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال

----------

2705484-0261

مرکز تحقیقات بیو تکنولوژی کشاورزی

آقای دکتر سیروس زینلی

2703536-0261

موسسه تحقیقات شیلات و آبزیان

---------

66420732

دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی کرج

آقای دکتر محمود کرمی یا دکتر دانه کار

mKarami@ibs.org.ir

8250568-021

علوم دریائی و منابع طبیعی تربیت مدرس نور

دانشکده منابع طبیع صومعه سرا دانشگاه گیلان

آقای دکتر حسن پوربابائی

Hassan_pourbabaei@yahoo.com

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

آقای دکتر بخشنده

Dr.bakhshandeh@bonagri.com

دانشگاه مازندران در بابلسر

اباصلت حسین زاده کلاگر

acolagar@yahoo.com

                                                                           نمایندگان انجمن در دانشگاههای آزاد و غیرانتفاعی                                

دانشگاه آزاد اسلامی تهران، البرز و سمنان

آقای دکتر علیرضا ایران بخش

دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

خانم دکتر فلورا محمدی زاده

fmohammadi13@gmail.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسان رضوی، جنوبی و شمالی آقای دکتر جواد بهارآرا