نمایندگان انجمن در دانشگاه های تهران، شهرستان ها و موسسات پژوهشی دولتی

نام دانشگاه

نام نماینده

رشته 

ایمیل

تلفن یا فکس

دانشگاه اراک

 دکتر امیر جلالی

ژنتیک a-jalali@araku.ac.ir

32774031-086

دانشگاه ارومیه

 

   

 

دانشگاه الزهرا

خانم دکتر پریسا محمدی

میکروبیولوژی p.mohammadi@alzahra.ac.ir

021-88058912

دانشگاه اصفهان

 

   

 

دانشگاه امام حسین

 

   

021-77313746

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 دکترعبدالکریم چهرگانی راد

تکوین گیاهی chehregani@basu.ac.ir

38257402-081

دانشگاه تبریز

 

   

 

دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر محسن شریفی

فیزیولوژی گیاهی msharifi@modares.ac.ir

021-82884717

دانشگاه جیرفت خانم دکتر فاطمه نظری بیوسیستماتیکی جانوری fateme.nazari@gmail.com   41233000 - 43347061-(034) 
دانشگاه حکیم سبزواری دکتر مجید مومنی مقدم بیولوژی سلولی و مولکولی m.momeni@hsu.ac.ir 05144013336

دانشگاه  خوارزمی

خانم دکتر فرزانه نجفی

فیزیولوژی گیاهی najafi_f@khu.ac.ir

88827385

دانشگاه تهران

 دکتر بهمن زینلی

تکوین جانوری bzeynali@ut.ac.ir

66492992

دانشگاه پیام نور

خانم دکتر سیما نصری

فیزیولوژی جانوری nasri@pnu.ac.ir

-021-77318581 داخلی   107  

دانشگاه دامغان خانم دکتر آرزو رضایی بیوشیمی arezaei@du.ac.ir 023-31177290

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

   

4274545-083

دانشگاه زابل

 

   

32226765-054

دانشگاه سمنان خام دکتر شمس الضحی ابوالمعالی فیزیولوژی گیاهی s_abolmaali@semnan.ac.ir  2331533397
دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر میلاد لگزیان بیوشیمی m.lagzian@science.usb.ac.ir  31136332 - 054

دانشگاه  شاهد

خانم دکتر مهناز رحیم پور

علوم جانوری m_rahimpour@shahed.ac.ir

021-51212269

دانشگاه شهر کرد

 دکتر محسن مبینی دهکردی

میکروبیولوژی mmobinid@gmail.com

34424419-038

دانشگاه شهید باهنر

 

   

33222032-034

دانشگاه  شهید بهشتی

 

   

22431664-021

دانشگاه  شهید چمران اهواز

 

   

3331045-061

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خانم دکتر لیلا زرندی میاندوآب فیزیولوژی گیاهی zarandi@azaruniv.ac.ir 041 3432 7500

دانشگاه شیراز

دکتر جعفر وطن پرست

علوم جانوری jvatanparast@yahoo.com

2280916-071

دانشگاه کردستان

دکتر مراحم آشنگرف

میکروبیولوژی  m.ashengroph@uok.ac.ir

08733664600 (2493)

دانشگاه لرستان دکتر سیف اله بهرامی کیا بیوشیمی bahramikia.s@lu.ac.ir

06633120620(1765)

دانشگاه گنبدکاووس دکتر علی ستاریان اکولوژی گیاهی sattarian.ali@gmail.com  2225021-0172 

دانشگاه گلستان

خانم دکتر زهرا نظری

 

سلولی تکوینی Z.nazari@gu.ac.ir

34427173-017

دانشگاه گیلان

 دکتر منصور افشار محمدیان

 

اکوفیزیولوژی گیاهی afshar@guilan.ac.ir

3226643-0131

دانشگاه فرزانگان خانم دکتر شکیبا درویش علی پور میکروبیولوژی darvishalipour@semnan.ac.ir  2331532288

دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر امید میرشمسی

بیوسیستماتیک جانوری mirshams@um.ac.ir

8796416-0511

دانشگاه فنی آوری های نوین آمل دکتر مجتبی رنجبر ژنتیک مولکولی ranjbarf@ausmt.ac.ir 01144442135
دانشگاه قم دکتر رضا شیخ اکبری مهر زیست شناسی جانوری

r.sheikhakbari@qom.ac.ir

025-32103081

دانشگاه مراغه

دکتر صالح شهابی وند

فیزیولوژی گیاهی shahabi@maragheh.ac.ir

 041-37278001

داخلی 504

دانشگاه ملایر

خانم دکتر مریم رحیمی

سلولی تکوینی جانوری maryam_rahimi61@ yahoo.com

081-33339840

داخلی 371

دانشگاه علوم و فنون دریایی

 

   

4234403-061

دانشگاه محقق اردبیلی

 دکتر سید مهدی رضوی

فیزیولوژی گیاهی  

35512081-045

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

 دکتر سعید امین زاده

بیوشیمی aminzade@nigeb.ac.ir

44580399

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

 دکتر علی اصغر معصومی

گیاهشناسی Maassoumi@ibs.org.ir

44196575

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

خانم دکتر عطیه نژاد فلاطوری مقدم

سیستماتیک گیاهی a.falatoury@areeo.ac.ir

22403691

مرکز تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال

 

   

2705484-0261

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

 دکتر سیروس زینلی

   

2703536-0261

موسسه تحقیقات شیلات و آبزیان

 

   

66420732

دانشگاه تهران – دانشکده منابع طبیعی کرج

 

   

8250568-021

دانشگاه تربیت مدرس نور

علوم دریائی و منابع طبیعی

   

دانشگاه گیلان 

دانشکده منابع طبیع صومعه سرا 

دکتر حسن پوربابائی

  Hassan_pourbabaei@yahoo.com

دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی

   

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

 

   

دانشگاه مازندران

دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر

بیولوژی سلولی و مولکولی ahcolagar@umz.ac.ir

01135302452

مرکز تحقیقات باروری و ناباروری جهاد دانشگاهی قم خانم دکتر آذر شیخ الاسلامی بیولوژی سلولی و مولکولی sec.qm@acecr.ac.ir 025-32859856

نمایندگان انجمن در دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی

نام دانشگاه نام نماینده رشته ایمیل تلفن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر علیرضا ایران بخش

سلولی تکوینی گیاهی  iranbakhsh@iau.ac.ir

021-44865179

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

خانم دکتر ویدا حجتی

فیزیولوژی جانوری vida.hojati@du.ac.ir

023-31177290

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دکتر جواد بهارآرا سلولی تکوینی جانوری baharara@yahoo.com 051-38435050
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دکتر بهزاد همتی علوم دامی   026-34183978