برنامه‌ها و رویدادها

کنگره ها و همایش هاکارگاه ها


کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی میکروبیولوژی مطابق استاندارد 9899
کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی میکروبیولوژی مطابق استاندارد 9899

همراه با ارائه دو مدرک مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدرک از انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی اصول و مبانی استخراج DNA، PCR و الکتروفورز
کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی اصول و مبانی استخراج DNA، PCR و الکتروفورز

همراه با ارائه دو مدرک مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدرک از انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی اصول و مبانی استخراج DNA، PCR و الکتروفورز
کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی اصول و مبانی استخراج DNA، PCR و الکتروفورز

همراه با ارائه دو مدرک مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدرک از انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی اصول و مبانی استخراج DNA، PCR و الکتروفورز
کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی اصول و مبانی استخراج DNA، PCR و الکتروفورز

همراه با ارائه مدرک مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی مایع (HPLC)
کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی مایع (HPLC)

همراه با ارائه مدرک مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)
کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)

ارائه گواهی بین المللی توسط انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی گازی (GC)
کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی گازی (GC)

همراه با ارائه مدرک از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی اصول و مبانی استخراج DNA، PCR و الکتروفورز
کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی اصول و مبانی استخراج DNA، PCR و الکتروفورز

همراه با ارائه مدرک از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی مایع (HPLC)
کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی مایع (HPLC)

مدرک مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت

کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)
کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)

ارائه گواهی بین المللی از انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه بررسی ساختار و فیزیولوژی مغز
کارگاه بررسی ساختار و فیزیولوژی مغز

ارائه گواهینامه بین المللی از انجمن زیست شناسی ایران


دوره‌های آموزشی


کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)
کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)

ارائه گواهی بین المللی توسط انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی گازی (GC)
کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی گازی (GC)

همراه با ارائه مدرک از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی اصول و مبانی استخراج DNA، PCR و الکتروفورز
کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی اصول و مبانی استخراج DNA، PCR و الکتروفورز

همراه با ارائه مدرک از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی مایع (HPLC)
کارگاه تخصصی جامع تئوری-عملی کروماتوگرافی مایع (HPLC)

مدرک مورد تایید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت

کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)
کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی (رت ویستار)

ارائه گواهی بین المللی از انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه بررسی ساختار و فیزیولوژی مغز
کارگاه بررسی ساختار و فیزیولوژی مغز

ارائه گواهینامه بین المللی از انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه جامع آموزش مقاله نویسی
کارگاه جامع آموزش مقاله نویسی

ارائه مدرک بین المللی از انجمن زیست شناسی ایران

دوره آموزش جامع بوم شناسی و تکامل
دوره آموزش جامع بوم شناسی و تکامل

ویژه دانشجویان، دبیران زیست شناسی و علاقمندان (25 جلسه)

کارگاه بررسی ساختار و فیزیولوژی قلب
کارگاه بررسی ساختار و فیزیولوژی قلب

ارائه گواهینامه بین المللی از انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه تئوری و عملی هیستوتکنیک
کارگاه تئوری و عملی هیستوتکنیک

ارائه مدرک بین المللی از انجمن زیست شناسی ایران

کارگاه آناتومی و تشریح کبوتر
کارگاه آناتومی و تشریح کبوتر

بررسی آناتومیکی و فیزیولوژیکی اندام های مختلف کالبدشناسی مقایسه ای مهره داران