کارگاه تئوری و عملی اصول و مبانی کشت سلول

کارگاه تئوری و عملی اصول و مبانی کشت سلول

این کارگاه در آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی و مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی با تدریس  سرکارخانم دکتر جلالی، در دو بخش تئوری و عملی در تاریخ 26 اردیبهشت 98 در دانشگاه خوارزمی  برگزار شد. در بخش تئوری و عملی مباحث زیر عنوان شد و کلیه شرکت کنندگان بدون محدودیت به انجام مباحث عنوان شده و کار با مواد و دستگاه های آزمایشگاهی مرتبط پرداختند.

oآشنایی با انواع روش های کشت سلول، اصول ایمنی در کشت سلول

oو در بخش عملی ، تهیه ذخیره سلولی، روش های پاساژ سلولی، شمارش و تعیین درصد سلول های زنده