کارگاه EndNote

کارگاه EndNote

این کارگاه به صورت یک روزه و میزبانی آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی فرژن پویش و مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، با تدریس جناب آقای دکتر رضا میرفخرایی  در دو بخش تئوری و عملی تاریخ12 اردیبهشت 98 در دانشگاه خوارزمی  برگزار شد. در بخش تئوری و عملی مباحث زیر مطرح شد و تمامی شرکت کنندگان ضمن نصب به یادگیری نحوه استفاده از  نرم افزار پرداختند.
  • معرفی نرم افزار کلیدی اند نوت برای رفرنس دهی مقالات
  • کاربرد های اندنوت
  • نحوه سرچ رفرنس های مختلف
  • نحوه مرتب کردن رفرنس ها بر اساس ژورنال های مختلف