کارگاه مدل سازی پروتئین

کارگاه مدل سازی پروتئین

این کارگاه با همکاری علمی آزمایشگاه تحقیقاتی تولیدی فرژن و تدریس استاد مهمان، سرکارخانم دکتر سپیده سپهری، در دو بخش تئوری و عملی د رتاریخ 19 اردیبهشت 98 در دانشگاه خوارزمی  برگزار شد:

  • آشنایی با ساختارهای پروتئین، فایل ذخیره سازی اطلاعات پروتئین‌ها
  • آشنایی با پایگاه های داده پروتئین هاProtein Data Bank  و فرمت‌های ذخیره اطلاعات
  • آشنایی با نرم افزارها و سایت های ویرایش و مشاهده ساختار پروتئین‌ها
  • ایجاد جهش های نقطه ای در ساختار پروتئین
  • آموزش تخصصی کار با ترم افزار پرکاربردModeller  و تهیه ورودی ها
  • مدل‌سازی پروتئین های نوترکیب
  • همسان سازی توالی‌ها alignment
  • ساخت مدل و مشاهده پروتئین‌های نوترکیب