کارگاه کاربرد سلول های بنیادی در علوم و فناوری های نوین

سومین مدرسه تخصصی تابسانی زیست شناسی دانشگاه خوارزمی

کارگاه کاربرد سلول های بنیادی در علوم و فناوری های نوین