کارگاه هیستوتکنیک

کارگاه هیستوتکنیک

این کارگاه با همکاری علمی آزمایشگاه تحقیقاتی تولیدی فرژن و تدریس آقای حامد حسین زاده  دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی تکوین سلولی ، بصورت تئوری و عملی در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 98   برگزار شد:
  • معرفی هیستوتکنیک و کاربردهای آن
  • معرفی تثبیت کننده های بافتی متناسب با انواع بافت
  • ارائه اصول تکنیکی تهیه انواع مقاطع بافتی
  • آشنایی با انواع رنگ آمیزی بافتی متناسب با عناصر سلولی هدف
  • تهیه مقاطع بافتی از بافت های مختلف 
  • رنگ آمیزی counter staining  و مونته کردن لام