کارگاه مقاله نویسی

کارگاه مقاله نویسی

این کارگاه با همکاری علمی آزمایشگاه تحقیقاتی تولیدی فرژن و تدریس دکتر احسان حسینی از اعضای هیات علمی ، در تاریخ 3 خرداد ماه 98 بصورت تئوری در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

عناوین کارگاه:

  • نحوه نگارش مقاله و نوشته علمی 
  • نحوه رفرنس دهی 
  • اشتباهات رایج در نوشتن مقاله