اولین همایش نکوداشت چهره های برتر انجمن زیست شناسی ایران

(نکوداشت استاد برجسته زیست شناسی سلولی تکوینی دکتر کاظم پریور)

15 اردیبهشت 1394

تهران، خیابان شهید دکتر مفتح، دانشگاه خوارزمی، تالار هفده شهریور