بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران در چهلمین جلسه دوره سیزدهم (1401/03/24) مقالات برگزیده بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در دانشگاه شهرکرد مورخ 9 الی 11 شهریور 1401 در هفت مجله علمی منتشر می شوند.

1 -  مجله پژوهش های گیاهی

2 - مجله پژوهش های جانوری

3 -  مجله پژوهش های سلولی و مولکولی

4 -  مجله زیست شناسی ایران

5 - مجله محیط زیست دانشگاه تهران

6 -  مجله زیست شناسی کاربردی دانشگاه الزهرا

7 - Journal of Genetics Resources