آگهی تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن زیست شناسی ایران

شماره ثبت 7532 و شناسه ملی 10100336553

با سلام، احتراماً بدین وسیله به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن زیست شناسی ایران می رساند که انجمن زیست شناسی ایران در ساعت 14 الی 16 پنج شنبه مورخ 24/12/1402 در سالن هفده شهریور دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی واقع در تهران، خیابان دکتر مفتح، نوبت اول مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده دارد و چنانچه این جلسه به هر دلیل به حد نصاب نرسد مجامع عمومی بعدی (نوبت دوم) در ساعت 14 الی 16 (ساعت 14 الی 15 مجمع عمومی فوق العاده و 15 الی 16 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده) پنج شنبه 30/01/1403 در سالن هفده شهریور دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی واقع در تهران، خیابان دکتر مفتح، تشکیل خواهد شد. از همه عزیزان برای شرکت و حضور  در این جلسات دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه :  1 – تصویب تراز مالی سالیانه         2 - گزارش سالیانه انجمن    3 - انتخابات هیات مدیره جدید

4 – انتخاب بازرس جدید   5 – اصلاح در اساسنامه       

                                                                                                                                     با تشکر و احترام

                                                                                                                         هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران