نکوداشت پروفسور ایرانبخش در سالن همایش های دانشکده علوم زیستی و فناوری های همگرا دانشگاه علوم و تحقیقات تهران