مراسم معارفه نودانشجویان دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی روز دوشنبه 15 آبان ماه در سالن الغدیر برگزار شد.

 

https://myedeh.com/