مجله پژوهش های گیاهی

مجله پژوهش های گیاهی

علمی - پژوهشی

مجله پژوهش های گیاهی همان مجله زیست شناسی ایران می باشد که از سال 1374 هر سه ماه یکبار توسط انجمن زیست شناسی ایران منتشر می شد و از سال 1392 یعنی جلد 26 شماره 2 بطور تخصصی به پژوهش های گیاهی تغییر نام داد. مجله پژوهشهای گیاهی با هدف انتشار یافته­ های بنیادی در علوم گیاهی بصورت فصلنامه منتشر می­ شود. این مجله مقاله­ های حاصل از پژوهشهای اصیل در تمام حوزه­ های زیست­ شناسی گیاهی شامل فیزیولوژی، ریخت شناسی، ریخت­ زایی و اندام­ زایی، سیستماتیک، اکولوژی، تکوین، کشت بافت، سلولی و مولکولی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک، فیلوژنی و تکامل گیاهی را پس از داوری دقیق به چاپ می­ رساند. این مجله همچنین مقاله­ های کاربردی و فناورانه در هر یک از زمینه­ های ذکر شده را می­ پذیرد. 


 • نوع اعتبار: علمی-پژوهشی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • رتبه در ISC:  ضریب تاثیر 0.244 (Q3) در سال 1399
 • رتبه در وزارت علوم:    (B(766 در سال 1400
 • زبان نشریه: فارسی چکیده: (انگلیسی)
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • نوع داوری: دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری: 3  ماه
 • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی: دارد
 • هزینه انتشار: دارد