مجله زیست شناسی ایران

مجله زیست شناسی ایران

علمی

انجمن زیست شناسی ایران، مجله زیست شناسی ایران را از سال 1374 بصورت فصلنامه و بطور مرتب منتشر می کند. موضوعات تخصصی زیست شناسی لزوم ایجاد مجلات تخصصی را می طلبید، از اینرو فصلنامه زیست شناسی ایران از سال 1392 با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بطور تخصصی به سه فصلنامه مستقل به نام های پژوهش های گیاهی به آدرس plant.ijbio.ir ، پژوهش های سلولی و مولکولی به آدرس cell.ijbio.ir و پژوهش های جانوری به آدرس animal.ijbio.ir تغییر نام داد.

مجله زیست شناسی ایران با اهداف ترویج دانش زیست شناسی، معرفی پیشرفت های جدید زیست شناسی، نقد برنامه های آموزش زیست شناسی در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و آموزش عالی، و نیز آموزش عمومی زیست شناسی در سطح جامعه، معرفی و پیشنهاد برنامه ها و قلمروهای جدید، روش های آموزشی نوین در تدریس و یادگیری، آموزش مجازی، معرفی نام آوران قدیم و جدید زیست شناسی، نقد و معرفی آثار تالیف و ترجمه و نیز آثار مهم منتشره در سطح جهانی است. 

  • نوع اعتبار: علمی
  • توالی انتشار: دوفصلنامه
  • زبان نشریه: فارسی چکیده: (انگلیسی)
  • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)