دوره آموزش جامع بوم شناسی و تکامل

ویژه دانشجویان، دبیران زیست شناسی و علاقمندان (25 جلسه)

دوره آموزش جامع بوم شناسی و تکامل

آموزش جامع بوم شناسی و تکامل
🔹———————————
   ✅  ویژه دانشجویان، دبیران زیست شناسی و علاقمندان 

🔹——————————
🟪 شروع دوره؛ 16 اسفند
🟪 ۲۵ جلسه یکساعته
🟪 چهارشنبه‌ها ۱۹ الی ۲۱

🟢 مدرس:
آقای دکتر احسان حسینی

هزینه دوره؛
۵۰۰ هزار تومان

چه چیزی یاد خواهید گرفت؟
 تعریف بوم شناسی
 انواع مطالعات بوم شناختی
 اکوسیستم (بوم سازگان) و مفاهیم آن
 لگام شناسی (سایبرنتیک) و سیستم های زنده
 ثبات اکوسیستم
 عوامل بوم شناختی و انواع آن
 زنجیره غذایی و هرم های اکولوژیک
 زیست کره (بیوسفر) و چرخه های بیوژئوشیمیایی
 انتقال انرژی و تولید در اکوسیستم ها
 جمعیت و منحنی بقا
 هرم های بوم شناختی
 اجتماعات زیستی، جوامع زیستی و ویژگی های آنها
 تنوع زیستی و شاخص های آن
 کنش های مشترک در جامعه زیستی
 رقابت و اصل طرد رقابتی
 توالی بوم شناختی و تحول در جوامع زیستی
 مفاهیم گونه
 تاریخچه و مفهوم تکامل
 مکانیسم های تکامل
 بوم شناسی و تکامل