کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی

این کارگاه به صورت یک روزه و میزبانی مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی، با تدریس سرکار خانم فیروزه کشاورزیان در دو بخش تئوری و عملی  تاریخ 30 فروردین 98 در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. در بخش تئوری و عملی مباحث زیر مطرح شد و تمامی شرکت کنندگان به تشریح حیوانات مدل مختلف پرداختند.
  • معرفی اندام های مختلف موش، قورباغه و ماهی
  • تشخیص جنسیت
  • مراحل تکوین
  • تشریح و بررسی آناتومی  حیوانات آزمایشگاهی