ردیف

نام کمیته

نام رئیس کمیته

1

برنامه ریزی درسی

دکتر احمد مجد – 22742834

2

شاخه دانشجویی

دکتر سپیده سپهری – 02188310033 

3

تألیف و ترجمه

دکتر علی فرازمند – 61112476

4

آمار و اطلاعات

دکتر عطیه نژاد فلاطوری، دکتر الهام محجل کاظمی و دکتر سپیده سپهری

5

واژه سازی و واژه گزینی

دکتر علیرضا ساری – 02161112702

6

همایشها و گردهمائیها

دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر - 01135302452

7

روابط عمومی و بین المللی

دکتر حمید مباشری - 02166956982

8

شاخه دبیری

دکتر منصور افشار محمدیان 3232806-0131

9

راهبردی (مهارت ورزی –  ارتباط با صنعت)

دکتر امین اله بهاءالدینی –6248639-0711