کارگاه های آموزشی کنگره زیست شناسی شهرکرد ۲ شهریور ۱۴۰۱

کارگاه های آموزشی کنگره زیست شناسی شهرکرد

لطفا جهت ثبت نام ،با مشخصات کاربری خود وارد سامانه کنگره شهرکرد (https://conf.sku.ac.ir/IBC2022) بشوید.

کارگاه تئوری/عملی هیستوتکنیک ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی هیستوتکنیک

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی هیستوتکنیک مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.

کارگاه تئوری/عملی استریوتاکسی ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی استریوتاکسی

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی استریوتاکسی مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.

کارگاه تئوری/عملی مهارت‌های جامع کار با حیوانات آزمایشگاهی ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی مهارت‌های جامع کار با حیوانات آزمایشگاهی

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی مهارت‌های جامع کار با حیوانات آزمایشگاهی مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.

کارگاه تئوری/عملی برداشت و کشت سلول های بنیادی و سرطانی ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی برداشت و کشت سلول های بنیادی و سرطانی

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی برداشت و کشت سلول های بنیادی و سرطانی مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.

کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز افقی و PCR ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز افقی و PCR

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز افقی و PCR مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.

کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز عمودی و لکه گذاری وسترن ۳ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز عمودی و لکه گذاری وسترن

پیش نیاز شرکت در کارگاه تئوری/عملی الکتروفورز عمودی و لکه گذاری وسترن مستلزم شرکت در حداقل یکی از پنل های وبینار (https://ibs.org.ir/services/detail/1023) می باشد.

سمپوزیوم بین المللی سلول و مهندسی بافت؛ از آزمایشگاه تا بالین و صنعت ۲۱ تیر ۱۴۰۱

سمپوزیوم بین المللی سلول و مهندسی بافت؛ از آزمایشگاه تا بالین و صنعت

انجمن زیست شناسی ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند: پیش رویداد سومین مدرسه تابستانی زیست شناسی: سمپوزیوم بین المللی سلول و مهندسی بافت؛ از آزمایشگاه تا بالین و صنعت