کارگاه PCR

کارگاه عملی تزریقات

کارگاه اصول طراحی پرایمر

 

کارگاه آناتومی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه الکتروفورز عمودی و لکه گذاری وسترن

کارگاه فلوسیتومتری

Col 1 content area

Col 2 content area

کارگاه اهمیت اومیکس

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area