هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

دوازدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی ایران

نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی

ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی 

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی

همایش بیوانفورماتیک

همایش بین المللی علوم و فناوری نانو

سومین همایش علوم زیستی دریای مکران