آخرین مرحله تمدید ارسال مقالات : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اعلام نتایج داوری مقالات: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
روز برگزاری کنفرانس: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

ایمیل پذیرش مقالات: 
seatbtbioconf2020@gmail.com

سایت کنفرانس :
www.seatbt.ir

دبیرخانه نخستین کنفرانس دوسالانه دبیران زیست شناسی ایران