انجمن زیست شناسی ایران- اخبار مجلات علمی
لینک مجله های مورد تایید وزارت علوم، وزارت بهداشت و سایر موارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/14 | 

مجله های علمی و پژوهشی انجمن زیست شناسی ایران

مجله پژوهشهای گیاهی plant.ijbio.ir

مجله پژوهشهای جانوری animal.ijbio.ir

مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی cell.ijbio.ir

دو فصلنامه زیست شناسی کاربردی : researchold.alzahra.ac.ir/tabid/287/Default.aspx

Journal of Genetic Resources :

http://sc.journals.umz.ac.ir

مجله زیست شناسی گیاهی ایران

uijs.ui.ac.ir/ijpb/

مجله زیست شناسی ایران (علمی - ترویجی)  www.ijbio.ir

 لینک مجله های مورد تایید وزارت علوم

 لینک مجله های مورد تایید وزارت بهداشت

 سایر موارد

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.65.24.fa
برگشت به اصل مطلب