انجمن زیست شناسی ایران- شاخه دانشجویی
معرفی شاخه دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

توجه                                        توجه

احتراماً به استحضار می رساند در راستای برنامه راهبردی انجمن زیست شناسی ایران مصوب سال 1394 و از آنجائی که انجمن همواره درصدد راه اندازی و تقویت فعالیت های دانشجویی بوده است و با توجه به پیشنهادهای واصله، در جلسه مورخ 24/8/97 هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران با انتخاب نماینده های شاخه دانشجویی انجمن از طریق رای گیری بصورت الکترونیکی موافقت شد و مقرر شد یکی از اعضای هیات مدیره سرکار خانم دکتر سپیده سپهری مسئولیت شاخه دانشجویی انجمن را بعهده گرفته و آقای یاسر یاوری بعنوان نماینده دانشجویان و آقای مصطفی پردلی بعنوان جانشین نماینده دانشجویان به مدت یک سال انتخاب شدند تا برنامه اجرایی و اقدامات لازم را بعمل آورند.
 محورهای فعالیت شاخه دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

1- تلاش در جهت همکاری و اتحاد زیست شناسان سراسر کشور اسلامی ایران،

 2- بررسی موانع موجود برای اشتغال زیست شناسان و راه های رفع این موانع،

3- ارائه طرح های علمی پژوهشی با همفکری دانشجویان بمنظور ارائه به مراجع ذیربط،

4- پذیرش پروژه های کاری با توجه به توانایی زیست شناسان که براساس توانایی علمی زیست شناسان و در راستای نیازهای محیط زیست و حفاظت از منابع زیستی کشور باشد

 5- برگزاری نشست ها و سمینار های علمی برای همفکری بیشتر زیست شناسان

6 - برگزاری کارگاه های آموزشی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.133.53.fa
برگشت به اصل مطلب