انجمن زیست شناسی ایران- شاخه دبیری
معرفی نمایندگان شاخه دبیران انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احتراماً به استحضار می رساند در راستای برنامه راهبردی انجمن زیست شناسی ایران مصوب سال 1394 و از آنجائی که انجمن همواره درصدد راه اندازی و تقویت فعالیت های دبیری بوده است و با توجه به پیشنهادهای واصله، در جلسه مورخ ۹۵/۱۰/۲ هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران با تشکیل شاخه دبیری انجمن موافقت شد.

در این جلسه مقرر شد یکی از طرف اعضای هیات مدیره جناب آقای دکتر منصور افشار محمدیان مسئولیت شاخه دبیری انجمن را بعهده گرفته و آقای شهرام وارسته بعنوان نماینده دبیران کلانشهر رشت و آقای مهندس محمد فرجی بعنوان نماینده دبیران کلانشهر تبریز انتخاب شدند تا برنامه اجرایی و اقدامات لازم را بعمل آورند.

محورهای فعالیت شاخه دبیران به شرح ذیل می باشد:

1 – اختصاص بخشی از خبرنامه انجمن زیست شناسی ایران به فعالیت های شاخه دبیران

2 - اختصاص بخشی از مجله علمی ترویجی زیست شناسی ایران به مقالات دبیران

3 – اختصاص بخشی از کنفرانس های انجمن به آموزش زیست شناسی و دبیران

4 - برگزاری همایشهای سالانه دبیران زیست شناسی توسط انجمن زیست شناسی ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.132.54.fa
برگشت به اصل مطلب