انجمن زیست شناسی ایران- کارگروه های علمی
کارگروه های علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/17 | 

ردیف

نام کمیته

نام رئیس کمیته

1

ساختار و تکوین گیاهی

دکتر هما رجایی

2

ساختار و تکوین جانوری

دکتر مریم شمس لاهیجانی

3

فیزیولوژی گیاهی

دکتر منصور شریعتی

4

فیزیولوژی جانوری

دکتر اکبر وحدتی

5

سیستماتیک گیاهی

دکتر جواد قرشی الحسینی

6

سیستماتیک جانوری

دکتر علیرضا ساری

7

اکولوژی

دکتر مرتضی عطری

8

میکروبیولوژی

دکتر شایسته سپهر

نشانی مطلب در وبگاه انجمن زیست شناسی ایران:
http://ibs.org.ir/find.php?item=1.117.37.fa
برگشت به اصل مطلب