اعضای هیئت علمی  موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

 

نام خانوادگی  نام  آخرین مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی آدرس الکترونیکی
آقایف یوسف دکتری زیست شناسی -ژنتیک  مسکو agayev@abrii.ac.ir
احمد راجی  مانا کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد تنکابن m_ahmadraji@abrii.ac.ir
اکبری والا سپیده کارشناسی گیاه پزشکی دانشگاه گیلان akbari@abrii.ac.ir
امیری سارا کارشناسی ارشد  ژنتیک  دانشگاه تربیت مدرس sara_am57@yahoo.com
ایران نژاد آزاده کارشناسی گیاه پزشکی دانشگاه سیستان و بلوچستان a_iran2005@yahoo.com
باقری ام البنین کارشناسی گیاه پزشکی دانشگاه زنجان o_bagheri@abrii.ac.ir
پازوکی لیلا کارشناسی ارشد  بیتکنولوژی کشاورزی  دانشگاه همدان l_pazouki@abrii.ac.ir
پورایراندوست هاشم  کارشناسی  زراعت اصلاح و نباتات دانشگاه آزاد  irandoost@abrii.ac.ir
پیرسیدی سید مصطفی کارشناسی ارشد  اصلاح نباتات دانشگاه اردبیل m_pirseyedi@abrii.ac.ir
توحیدفر مسعود دکتری اصلاح نباتت(گرایش مهندسی ژنتیک) دانشگاه تهران  gtohidfar@abrii.ac.ir
جعفرخانی کرمانی  مریم دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه شرق لندن kermani@abrii.ac.ir
حبشی  علی اکبر  دکتری ژنتیک و اصلاح نباتات ( بیوتکنولوژی ) دانشگاه توشا (ایتالیا) ahabashi@abrii.ac.ir
حجازی(پژوهشکده تبریز) محمد امین دکتری بیوتکنولوژی (مهندسی فرایندهای زیستی) واگنینگن هلند aminhejazi@yahoo.com
حسنلو طاهره دکتری زیست شناسی فیزیولوژی  دانشگاه تربیت معلم تهران  
حسینی زهرا کارشناسی زراعت اصلاح و نباتات دانشگاه ارومیه  
حسینی سید عبدالله کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد کرج  he_hosseini@yahoo.com
حسینی سالکده سید قاسم دکتری ژنتیک و اصلاح نباتات ( بیوتکنولوژی ) فیلیپین h_salekdeh@abrii.ac.ir
حیدری منظر کارشناسی خاک شناسی دانشگاه گیلان m_heidari@abrii.ac.ir
خوش خلق سیما نیر اعظم دکتری فیزیولوژی گیاهی  ژاپن nayer@abrii.ac.ir
خیام نکویی سید مجتبی دکتری بیوتکنولوژی گیاهی  دانشگاه پوترا مالزی khayam@abrii.ac.ir
داودی داریوش دکتری   دانشگاه تهران d.davoodi@lycos.com
دبیراشرفی امید کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کساورزی کرج dabir@abrii.ac.ir
دهناد(پژوهشکده تبریز) علیرضا دکتری دامپزشکی ایران dehnadar@yahoo.com
رهنما حسن دکتری فیزیولوژی گیاهی  دانشگاه تهران hrahnama@abrii.ac.ir
سرحدی الهام کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان e_sarhadi@abrii.ac.ir
سهیلی وند سعید کارشناسی ارشد  اصلاح نباتات دانشگاه مازندران soheili@abrii.ac.ir
شکیب علی محمد  دکتری اصلاح نباتات(مولکولی گیاهی) دانشگاه لندن shakib@abrii.ac.ir
شمس سروشک  محمدرضا کارشناسی زراعت اصلاح و نباتات دانشگاه بیرجند shams@abrii.ac.ir
صادقی اکرم کارشناسی ارشد  زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات aksadeghi@abrii.ac.ir
صالحی جوزانی غلامرضا دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی( مهندسی ژنتیک) آکادمی علوم روسیه gsalehi2002@yahoo.com
صفرپور مهدی کاردانی تکنولوژی گیاه پزشکی مرکز آموزش عالی کشاورزی ساری mehdimail58@yahoo.com
ضرغامی رضا دکتری فیزیولوژی گیاهی  دانشگاه وین(اطریش) zarghami@abrii.ac.ir
عروجلو مهناز کارشناسی زراعت اصلاح و نباتات دانشگاه زنجان mahnazroojloo@yahoo.com
عسگری حسین  دکتری فیزیولوژی گیاهی  دانشگاه فردوسی h_askari@abrii.ac.ir
عصفوری رحیم  دکتری بیوتکنولوژی دام  آکادمی علوم مجارستان osfoori@abrii.ac.ir
غفاری محمدرضا کارشناسی ارشد  بیوشیمی دانشگاه گیلان ghaffary@abrii.ac.ir
غفاری اکرم کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه aghaffari@abrii.ac.ir
فارسی مریم کارشناسی زیست شناسی گیاهی دانشگاه اصفهان farsi@abrii.ac.ir
فتحی محمد کارشناسی آبیاری رازی کرمانشاه   
فلاحتی محسن کارشناسی ارشد  بیوتکنولوژی کشاورزی    falahati_m@abrii.ac.ir
قره یاضی  بهزاد دکتری مهندسی ژنتیک فیلیپین ghareyazie@yahoo.com
کاظمی  مهربانو کارشناسی  زیست شناسی دانشگاه اراک m_kazemi@abrii.ac.ir
کدخدایی سعید کارشناسی ارشد  بیوتکنولوژی کشاورزی   skad@abrii.ac.ir
کریمی فرساد لاله کارشناسی زیست شناسی دانشگاه همدان Ifarsad@abrii.ac.ir
کوباز پریسا کارشناسی ارشد  زیست شناسی (علوم گیاهی) دانشگاه شهید بهشتی  koobaz@abrii.ac.ir
کوثری مژگان  کارشناسی ارشد  فیزیوبوژی گیاهی تربیت مدرس mo_kosari@abrii.ac.ir
ماپاز مونا کارشناسی ارشد  بیوتکنولوژی کشاورزی  دانشگاه تهران  
مجتهدی نرگش کارشناسی ارشد  علوم گیاهی ( فیزیولوژی گیاهی) دانشگاه شهید بهشتی  n_mojtahd@abrii.ac.ir
مجیدی مروان  اسلام دکتری اصلاح برای بیماری ها فرانسه  majidi_e@abrii.ac.ir
مرادی فواد دکتری فیزیولوژی گیاهی  فیلیپین fmoradi@abrii.ac.ir
مرتضوی سیدالیاس دکتری بیوتکنولوژی  دانشگاه صنعتی اصفهان  mortazavi_se@yahoo.com
مردی محسن دکتری اصلاح نباتات دانشگاه تبریز mardi@abrii.ac.ir
مفید(پژوهشکده اصفهان) محمدرضا دکتری متابولیت های ثانویه آلمان mohrezamofid@hotmail.com
موسیوند مریم کارشناسی ارشد  بیماری شناسی تربیت مدرس mmousivand@yahoo.com
مویدی ممقانی ویدا کارشناسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات vmoayedi@abrii.ac.ir
میربابایی سید علی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد چالوس smirbabaie@abrii.ac.ir
میرحسینی (پژهشکده رشت) سید ضیاالدین دکتری بیوتکنولوژی دام  ایران smirhosin@yahoo.com
نجفی ماچینانی پویا کارشناسی خاک شناسی دانشگاه گیلان riiahi@abrii.ac.ir
وطن پور ازغندی علی اکبر  دکتری زراعت ( کشت بافت) دانشگاه سالفورد(انگلستان) azghandi@abrii.ac.ir
هاشمی مریم کارشناسی ارشد  صنایع غذایی-بیوتکنولوژی  ایران vmoayedi@abrii.ac.ir
هداوند میرزایی حسین  کارشناسی ارشد  شیمی دانشگاه لرستان  demigod@abrii.ac.ir