اعضای هیئت علمی دانشگاه گرگان

 

نام ونام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی محل اخذ آخرین مدرک    آدرس الکترونیکی
حمیدرضاصادقی پور دکتری فیزیولوژی گیاهی دهلی هندوستان sadeghipour@gau.ac.ir
رضا رمضان نژادقادی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک گیاهی تهران ایران rrghadi@yahoo.com
حاجی قلی کمی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری تهران ایران Hgkami2000@ yahoo.com
محمد باقرباقریه نجار دکتری ژنتیک ملکولی دانشگاه گرونینگن هلند Bagherieh@gau.ac.ir
غلامرضا حدادچی دکتری بیوشیمی تهران ایران haddadchie@ yahoo.com
منیژه میان آبادی دکتری بیوشیمی تهران ایران mianabadi@ibb.ut.ir
زهره کریمی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک گیاهی اصفهان ایران karimiln@yahoo.com
مسعود گلعلی پور دکتری ژنتیک ملکولی تربیت مدرس تهران gopmasood@yahoo.com
صفر محسنی دکتری فیزیولوژی جانوری تربیت معلم تهران smohsenibandpay@yahoo.com
احمد عبدل زاده دکتری فیزیولوژی گیاهی اوکایاما ژاپن ah_ab99@yahoo.com
علی اکبر باقریان یزدی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری دانشگاه فردوسی مشهد yazdiir@yahoo.com