اعضای هئیت علمی دانشگاه گیلان

 

آدرس الکترونیکی گرایش تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی نام خانوادگی نام
sariri@guilan.ac.ir بیوشیمی دکتری سریری ریحانه
geneticzs@yahoo.co.uk ژنتیک مولکولی دکتری صالحی زیور
sh_seyam@yahoo.com آموزش بهداشت کارشناسی ارشد سیام شهره
sar_jannat@yahoo.com فیزیولوژی گیاهی دانشجوی دکتری سرمد جنت
marziehfaghir@yahoo.com سیستماتیک گیاهی دانشجوی دکتری فقیر مرضیه بیگم
nshabanipour@yahoo.com جانورشناسی دکتری شعبانی پور نادر
umistbiology@yahoo.co.uk بیولوژی تکوینی دکتری مشایخی فرهاد
fazel_najafi@yahoo.com میکروبیولوژی دکتری نجفی یاسوری فاضل
saeidimz@guilan.ac.ir سیستماتیک گیاهی دکتری سعیدی مهرورز شهریار
mansjil@yahoo.com فیزیولوژی گیاهی دکتری افشار محمدیان منصور
sajedi_r@guilan.ac.ir بیوشیمی دکتری حسن ساجدی رضا
norasteh@guilan.ac.ir فیزیولوژی گیاهی دکتری نورسته نیا اکبر 
taghdir_m@yahoo.com بیوفیزیک دکتری تقدیر مجید
hasannia1967@gmail.com بیوشیمی بالینی دکتری حسن نیا صادق
rozati_sa@yahoo.com فیزیولوژی کارشناسی ارشد روضاتی سید علی
rassa@guilan.ac.ir میکروبیولوژی کارشناسی ارشد رسا مهدی
aghamaali@guilan.ac.ir بیوشیمی دانشجوی دکتری آقامعالی محمودرضا
golchinrad@yahoo.com علوم زیستی کارشناسی گلچین راد علی
msohani_99@yahoo.com بیوتکنولوژی گیاهی دکتری سوهانی محمد مهدی 
honar@guilan.ac.ir زیست گیاهی دکتری هنرنژاد رحیم 
hatamzadeh@guilan.ac.ir بيوشيمي گياهي دکتری حاتم زاده عبدا... 
r_fotouhi@guilan.ac.ir باغباني و بيوتكنولوژي دکتری فتوحی قزوینی رضا
bakhshi-d@guilan.ac.ir ميوه كاري دکتری بخشی داوود
peyvast@gu.ac.ir باغباني (سبزيكاري) دکتری پیوست غلامعلي
etebari@gulan.ac.ir حشره شناسی(کرم ابریشم) کارشناسی ارشد اعتباری کیوان
H_Pourbabaei@guilan.ac.ir اكولوژي جنگل دکتری پوربابابی حسن
asalehi@guilan.ac.ir علوم خاک جنگ دکتری صالحی علی
karim.sabet@anu.edu.au دکترای تخصصی محیط زیست (ارزیابی و مدلینگ) ثابت رفتار کریم
b tavakoli@yahoo.com کارشناسی ارشد محیط زیست توکلی بابک
Mohammadi2g@yahoo.com کارشناسی ارشد محیط زیست محمدی محسن
falahatkar@guilan.ac.ir تکثیر و پرورش آبزیان دکتری فلاحتکار بهرام
bani@guilan.ac.ir اکولوژی جمعیت آبزیان دکتری بانی علی
      nasrolla2003@yahoo.com هیدروبیولوژی دکتری نصرالله زاده اکبر
imanpor@guilan.ac.ir تکثیر و پرورش آبزیان دکتری ایمانپور علی