اعضای هیئت علمی دانشگاه چمران

 

نام خانوادگی  نام  آخرین مدرک تحصیلی گرایش تحصیلی محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی ادرس الکترونیکی
معاضدی  احمدعلی دکتری علوم اعصاب دانشگاه تربیت مدرس moazedi_a@yahoo.com
معتمدی حسین دکتری میکروبیولوژی دانشگاه شهید چمران hhmotamedi@yahoo.com
کسمتی  مهناز دکتری فیزیولوژی  دانشگاه تربیت مدرس  kesmatim@gmail.com
دایر محمدرضا دکتری بیوشیمی  دانشگاه تهران IBB mrdayer@suc.ac.ir
پاپهن فروغ دکتری ماهی شناسی  انگلستان PAPAN_P@Hotmail.com
رعایائی محمد  دکتری میکروبیولوژِ دانشگاه تربیت مدرس  roayaei_m@yahoo.com
درست قول  مهران دکتری بافت شناسی و جنین شناسی دانشگاه شهید چمران mehran5525@yahoo.com
نوری موگهی سید محمدحسین دکتری بافت شناسی و جنین شناسی دانشگاه تربیت مدرس  noorimoo@yahoo.com
سید نژاد سید منصور دکتری فیزیولوژی گیاهی دانسگاه تهران  smseyyednejad@yahoo.com
لیلوی هادی فوق ایسانس میکروبیولوژی دانشگاه تربیت مدرس leilavi33@yahoo.com
پریشانی  محمدرضا  فوق ایسانس سیستماتیک گیاهی  دانشگاه اصفهان MRPf2001@yahoo.com
کلاهی  مریم فوق ایسانس اکولوژی سیستماتیک گیاهی دانشگاه همدان  salvia20us@yahoo.com
قزلباش غلامرضا فوق ایسانس میکروب دانشگاه اصفهان rghezelbash@scuac.ir
فخارزاده  فاطمه فوق ایسانس جانورشناسی دانشگاه مشهد  ffakharzadeh@yahoo.com
خواجه پور لطف ا... فوق ایسانس فیزیولوژی انسانی دانشگاه تربیت مدرس khajehpour34@yahoo.com
سمیع غلامحسین  لیسانس زیست شناسی دانشگاه شهید چمران samiegholam@yahoo.com
هوشمندنیا اشرف لیسانس زیست شناسی دانشگاه شهید چمران hosmandnia@yahoo.com
موسویون مرضیه لیسانس زیست شناسی دانشگاه شهید چمران marziehmoosaviun@yahoo.com