اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا

 

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی (دانشگاه- کشور) رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی
دکترا- دانشگاه لندن رویال هالووی کالج انگلستان سیتوژنتیک (گیاهشناسی ) 1- اختر توسلی
دکترا- دانشگاه هیروشیما- هیروشیما ژاپن ژنتیک مولکولی 2- عزت عسگرانی
دکترا- دانشگاه تربیت مدرس- ایران میکروبیولوژی 3- احیا عبدی عالی
دکترا- دانشگاه تهران-ایران سیستماتیک گیاهی 4- منیژه پاکروان فرد
دکترا- دانشگاه تهران-ایران بیوشیمی 5- پریناز قدم
دکترا- دانشگاه تربیت مدرس پژوهشگاه مهندسی ژنتیک (ایران) ژنتیک 6- سارا غروی
دکترا- دانشگاه تهران-ایران ویروس شناسی (بیماریهای گیاهی) 7- شیرین قربانی
دکترا-  دانشگاه سوئیس (ژنو) میکروبیولوژی 8- طاهره فلسفی
دکترا- دانشگاه تهران-ایران بیوشیمی 9- بهزاد لامع راد
دکترا - دانشگاه صنعتی برانشوایگ - آلمان بیوتکنولوژی 10 جمشید فولادی
دکترا- دانشگاه تهران-ایران میکروبیولوژی 11- محمد رضا صعودی
دکترا - واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران علوم گیاهی (تکوین گیاهی) 12- زهرا ناظم بکائی
دکترا- دانشگاه تهران-ایران علوم گیاهی (فیزیولوژی) 13- عذرا صبورا
کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی- ایران علوم جانوری (بیوسیستماتیک) 14- مهوش سیفعلی
دکترا - دانشگاه اصفهان-ایران علوم گیاهی (بیوسیستماتیک) 15- مریم کشاورزی
دکترا - دانشگاه لندن - انگلستان میکروبیولوژی 16-شایسته سپهر
دکترا - دانشگاه لوئی پاستور - فرانسه اکولوژی گیاهی 17-حسن شکرچی
دکترا- دانشگاه تهران-ایران فیزیولوژی گیاهی 18- خدیجه کیارستمی
فوق لیسانس دانشگاه لندنLondon University فیزیولوژی گیاهی 19- منیر حسین زاده نمین
فوق لیسانس - دانشگاه تهران-ایران علوم جانوری (فیزیولوژی) 20- مهرزاد روغنی
فوق لیسانس مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک ((IBB بیولوژی سلولی مولکولی (نروبیولوژی) 21- شهلا امامیان